Doneer

Niemand is ooit arm geworden door te geven!
Wij geloven in elkaar helpen en steunen.
Dat doen wij lokaal:
Vuur Austroa, doer Austroa.

Als je hier doneert dan bouw jij samen met ons mee aan een (nog) betere, Austroase gemeenschap waar iedereen kan meedoen. Je kunt als donateur zelf bepalen hoeveel je wilt doneren en of je dit eenmalig of maandelijks wilt doen. De Stichting ‘Made in Austroa’ beheert alle donaties en overige inkomsten en zal jouw donatie naar eigen inzicht besteden aan de Austroase gemeenschap. De stichting onderscheidt zich door kleinschaligheid, gelijkwaardigheid en creativiteit. We houden je via deze website periodiek op de hoogte van deze bestedingen.

Onze stichting heeft een ANBI status. Daarom zijn periodieke giften fiscaal aftrekbaar.

FINANCIELE INFORMATIE

Beheer en besteding van het vermogen

Beheer en besteding van het vermogen

‍Het vermogen dat door de stichting wordt opgebouwd, primair verkregen door de inleg van de initiatiefnemers, donateurs, subsidies en de opbrengst van fondsenwervende activiteiten, met name de webshop(s) en georganiseerde evenementen, wordt na aftrek van de operationele kosten volledig besteed aan activiteiten die het algemeen belang dienen. Er worden geen middelen aangehouden door de stichting behoudens de middelen beschikbaar op onze zakelijke rekening. Eigen vermogen/ reserveringen worden uitsluitend aangewend om de operationele kosten te kunnen dekken, denk aan inkoop, administratiekosten, abonnementen en andere voor de stichting benodigde kosten om de activiteiten te kunnen ontplooien.

‍Beloning bestuursleden

‍De stichting keert geen vergoedingen of onkostenvergoedingen uit aan haar bestuursleden. De opbrengsten worden na aftrek van de operationele kosten volledig besteed aan de doelstelling en daaruit voortvloeiende activiteiten.

‍Financiële verslaglegging Omdat wij recent zijn opgericht, namelijk op 30 augustus 2021, hebben wij nog geen overzicht van inkomsten, kosten, bestedingen en vermogen. Ons boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van het kalenderjaar. Wij zullen jaarlijks een financiële verantwoording publiceren, via het daarvoor bij de Belastingdienst beschikbare Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen, vóór 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. De balans, staat van baten en lasten en een toelichting zullen daar onderdeel van uitmaken. Onze administratie wordt jaarlijks gescreend en goedgekeurd door onze accountant.

Financiële verslaglegging bekijken t/m 31-01-2021 (Winst verlies).
Financiële verslaglegging bekijken t/m 31-01-2021(Balans).